வழக்கறிஞர்கள் ஏன் கருப்பு நிற உடை அணிகிறார்கள்?.. காரணமும், பின்னணியில் உள்ள வரலாறும்

சமுதாயத்தில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் நபர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளம் இருக்கும். ஒவ்வொரு துறையைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிறத்தில் உடை இருக்கும். அந்த உடை கண்ணியம் மற்றும் தொழில்முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கிறது. உதாரணமாக மருத்துவர்கள் வெள்ளை நிற கோட், காவலர்கள் காக்கி நிற உடையும் அணிவார்கள். அதேபோன்று நீதிக்கு துணை நிற்கும் வழக்கறிஞர் மற்றும் நீதிபதி ஆகியவர்கள் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற ஆடை அணிவது வழக்கம். அதற்குப் பின்னால் சில வரலாறுகளும் இருக்கிறது. … Read more