பழங்காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கொடூரமான தண்டனைகள்.. குலை நடுங்க வைக்கும் வரலாறு

punishments

பொதுவாக அந்த காலத்தில் அரசர்கள் அனைவரும் நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க சில கடுமையான சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி வந்தனர். அதில் முக்கியமானது தவறு செய்பவர்களுக்கு கொடுக்கும் கொடூரமான தண்டனை தான். நாம் கனவிலும் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த தண்டனைகளை பற்றி இங்கு விரிவாக காண்போம். கழுவேற்றுதல் பழங்காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மிகக் கொடூரமான தண்டனைகளில் இதுவும் ஒன்று. கழுவேற்றுதல் என்பது தவறு செய்யும் நபரை கூரான முனை கொண்ட ஒரு ஆயுதத்தின் மேல் … Read more